Regulamin

Regulamin

§ 1 Wprowadzenie
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi Cateringowej przez DP Sp. z o.o. z siedzibą w Klewkach, za pośrednictwem serwisu internetowego magicfitcatering.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym").

 

§ 2 Definicje
1.Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Usługodawcę posiłków stanowiących przedmiot Usługi Cateringowej.
2. Dostawca - oznacza Usługodawcę.
3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
6. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie magicfitcatering.pl
7. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
8. Usługa Cateringowa - usługa przygotowania i dostawy posiłków, opisanych szczegółowo na Stronie Internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
9. Usługodawca - jest DP Sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000856317, NIP 7393943681 ul. Spacerowa 13, kod pocztowy 10-687 Klewki, zwana dalej Sprzedawcą.; e-mail: kontakt@magicfitcatering.pl, będącego jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
10. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
11.Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - 000213205.

 

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub usługi; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

§ 4 Usługi
1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę odpłatną tj.: Usługę Cateringową.
2. Usługa odpłatna Usługa Cateringowa zamawiana jest zgodnie z §5 Regulaminu i polega na przygotowaniu i dostawie posiłków na adres podany przez Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie określa w szczególności: czas trwania diety i ilość kalorii; datę rozpoczęcia diety; ilość zamówionych Usług Cateringowych.
§ 5 Zamówienia na usługi odpłatne
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Cateringowej.
2. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając cechy Usługi Cateringowej, którą jest zainteresowany.
4.Po zalogowaniu się do panelu klienta Użytkownik wybierając dietę, którą jest zainteresowany ma możliwość podejrzenia alergenów dla konkretnych posiłków w zaplanowanym menu.
5. Dodanie Usługi Cateringowej do zamówienia następuje przez wybór polecenia "ZAMÓW ONLINE", po określeniu cech Usługi Cateringowej w formularzu, prezentowanym na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU" formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk "ZAPŁAĆ". Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o czasie trwania umowy, łącznej cenie za wybraną Usługę Cateringową (w tym Dostawę), jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową o świadczenie Usługi Cateringowej.
5. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy świadczenia Usług Cateringowych, będących przedmiotem zamówienia.
8. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
9. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia i zaksięgowaniu opłaty za Usługę Cateringową, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa świadczenia Usługi Cateringowej.
10. Po zawarciu Umowy Usługi Cateringowej, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres.
11. Aktywacja Usługi Cateringowej dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika oraz po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
12. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi Cateringowej, Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§ 6 Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej Usłudze Cateringowej stanowią ceny brutto i nie zawierają kosztów Dostawy posiłków, będących przedmiotem Usługi Cateringowej. Koszt dostawy doliczany jest w dalszym etapie składania zamówienia.
2. Produkty i opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych zgodnie z Dyrektywą SUP zostały objęte obowiązkiem pobierania opłaty od użytkowników końcowych - 0,25 zł za sztukę. Ceny podane na naszej stronie zgodnie z pkt 1. § 6 są kwotami brutto, a koszt za opakowanie został już wliczony do ceny usługi.
3.O wszelkich innych kosztach, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową świadczenia Usługi Cateringowej, Użytkownik będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
4. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za usługi odpłatne:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku aktywacja usługi odpłatnej rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
b) korzystając z platformy www.tpay.com.
5. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy świadczenia Usługi Cateringowej w terminie 7 Dni roboczych.
6. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy świadczenia Usługi Cateringowej. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 7 Dostawa
1. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium miast wymienionych na stronie www.magicfitcatering.pl
2. Usługodawca jest zobowiązany świadczyć usługi będące przedmiotem Umowy świadczenia Usług Cateringowych w sposób niewadliwy.
3. Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu informację o sposobie i terminach Dostaw posiłków, będących przedmiotem Usługi Cateringowej.
4. Zamówione Towary są dostarczane do Użytkownika na adres wskazany w formularzu zamówienia oraz we wcześniej ustalonych godzinach.
5. Użytkownik obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
6. Usługodawca, zgodnie z wolą Użytkownika, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą świadczoną Usługę Cateringową.
7.Klient po dostarczeniu cateringu przez naszego dostawcę pod drzwi mieszkania, domu, a także lokalu wskazanego przez klienta, bądź do rąk własnych, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia posiłków w lodówce, bądź maszynie chłodniczej, pozwalającej zachować ciąg chłodniczy tak, aby zapobiec zepsuciu posiłków i utrzymać żywność w świeżości.
7.
8.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, świeżość i przydatność dostarczonych posiłków do spożycia, w przypadku nie zastosowania się do § 7 ust. 7.
9.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież paczki spod drzwi, mieszkania, domu oraz lokalu klienta.
10. DP Sp. z o.o. zastrzega, iż istnieje możliwość braku zrealizowania dostawy Diety lub innego produktu z przyczyn niezależnych od Firmy np.: brak możliwości przejazdu z uwagi na stan techniczny drogi, blokadę przejazdu itp. w tego typu sytuacji DP Sp. z o.o. poinformuje Klienta o zaistnieniu danej okoliczności.
11. Zawieszenie dostarczania danej diety, następuje tylko drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: kontakt@magicfitcatering.pl, co najmniej na trzy Dni robocze przed dostawą zamówienia. Oświadczenie w przedmiocie zawieszenia dostawy należy kierować do godziny 15:00, z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia dostaw Diety. w przeciwnym wypadku DP Sp. z o.o. dostarczać będą diety zgodnie z dotychczasowym harmonogramem na koszt i ryzyko Klienta.

 

§ 8 Reklamacje
1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług Cateringowych. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy kontakt@magicfitcatering.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
3. Brak odbioru dostarczonej Diety lub innego produktu przez Klienta bądź niemożność ich dostarczenia przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku np.: braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków lub formułowania innych roszczeń.

 

§ 9 Odstąpienie od Umowy
1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Cateringowej, oraz nie wykorzystał ani jednego dnia obecnego zamówienia, nie później niż 72 godziny przed jego realizacją, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi Cateringowej, składając Usługodawcy wniosek o odstąpienie i wysłanie go na adres e-mail: kontakt@magicfitcatering.pl. Klient określa datę od której umowa cateringu ma zostać rozwiązana, minimum 72 godziny przed kolejnym realizowanym dniem. W skutek złożenia wypowiedzenia przez Kupującego, Sprzedawca zwraca koszt diety za każdy niewykorzystany dzień (Dostawcy przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.). Sprzedawca ma 10 dni roboczych na dokonanie owego zwrotu.
3. W przypadku rezygnacji z dostaw Diety po potwierdzeniu jej aktywacji Dostawcy przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.
4. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem serwisu dietly.pl, a następnie odstąpienia od umowy, Sprzedawca potrąci od kwoty przeznaczonej do zwrotu 10% prowizji brutto wartości całego zamówienia na rzecz poniesionych kosztów wynikających z prowizji uiszczanej od każdego zamówienia przez Sprzedawcę dla serwisu dietly.pl.

Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych
1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2024 r.